0590 757 80
Globalna perspektiva - Lokalno znanje
Išči več

Prodano – Zemljišče naprodaj, Jesenice 60€/m2

Zemljišče naprodaj, Jesenice

Izhodiščna cena je 254.280 € ali 60 €/m2

Vabimo k oddaji ponudbe za komunalno opremljeno zemljišče za potrebe poslovne gradnje v velikosti cca 4,000 m2.

Kupcem ne zaračunavamo provizije za nakup zemljišča!

Zemljišče ima lepo, skoraj kvadratno obliko. Komunalni prispevek je ugoden. Zemljišče ima minimalno komunalno opremljenost (vodovod, elektrodistribucijski vod in javno cesto). Prednasuto je s prodom. Možna je hitra pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje.

Zemljišče se nahaja na Jesenicah. Jesenice se nahajajo ob 10. pan-evropskem prometnem koridorju med Ljubljano in avstrijsko mejo na Gorenjskem. Panevropski prometni koridor vodi neposredno do Salzburga in Münchna.

Dostop do parcele je po kategorizirani javni cesti, ali direktno iz avtoceste. Zemljišče je namenjeno za proizvodne dejavnosti, ki so v glavnem namenjene industrijski, proizvodni in storitveni dejavnosti: turizem in hoteli, kulturne, zabavne, rekreacijske, športne in druge dejavnosti.

Dovoljena je gradnja novih objektov, spremembe rabe, dograditve in nadgradnje, rekonstrukcije, odstranitev objektov, ter vzdrževanje objektov.

Dovoljeno je postaviti nezahtevne in enostavne objekte za potrebe poslovnih dejavnosti. Dopustna je postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov kot samostojnih objektov za potrebe poslovne dejavnosti.

Nezahtevni in enostavni objekti imajo lahko samostojne priključke na gospodarsko javno infrastrukturo ob upoštevanju pogojev pristojnega soglasjedajalca.

Vsi gradbeni posegi, razen gradbeno inženirskih objektov, morajo biti od cestnega telesa javnih cest oddaljeni najmanj 5,00 m oziroma v skladu s cestnoprometnimi predpisi glede na kategorizacijo posamezne ceste.

Zagotavlja naj se zelene površine, ki naj zavzemajo najmanj 10 % območja.

Zemljišče je brez kakršnih koli bremen in je v lasti enega lastnika.

Za več informacij o nakupu nas prosim kontaktirajte.

Kontaktirajte nas